הודעה על דחיית מועד הגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2021 למוסדות ציבור הפועלים במסגרת שירותי דת בעיר אריאל

עיריית אריאל מודיעה בזאת על דחיית מועד הגשת הבקשות לתמיכת העירייה בשנת 2021 למוסדות ציבור הפועלים במסגרת שירותי דת בעיר אריאל.

לפיכך, המועד החדש והאחרון להגשת הבקשות הינו יום א' 18.04.2021 עד השעה 15:00.

  • טפסים להגשת בקשות תמיכה ניתן להשיג באגף הגזברות או להוריד מכאן
  • גופים אשר לא ימציאו את האישורים הנ"ל ו/או כל אישור אחר הנדרש על-פי דין, לא יובאו לדיון בוועדה העירונית לענייני תמיכות.
  • את הטפסים המלאים, בצירוף האישורים הנדרשים, יש למסור במסירה ידנית לאגף הגזברות עד ליום ראשון  18.04.2021 עד השעה 15:00 .

בברכה,

שלמה רואימי

מנכ"ל