עיריית אריאל מודיעה בזאת על הארכת הסכם השמירה עם חברת השמירה "מודיעין אזרחי" בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים-הוראת שעה), וזאת עד לתאריך 31.08.2021