דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית אריאל

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם להנחיות משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 שפורסמו ביום 31.1.2012 וניתן לעיין בהם באתר האינטרנט של משרד הפנים http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01.pdf.

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, ובהתאם להנחיות משרד הפנים כאמור מבקשת מועצת העיר  אריאל לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים, הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר אריאל והסביבה, הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסע' 30 תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981

 

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

  1. עורך דין בעל ותק של 5 שנים לפחות הכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום.
  2. בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בוועדת ערר לענייני ארנונה:


עו"ד ו/או רו"ח ו/או שמאי מקרקעין, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעיסוק במקצועו.

 

סייגים למינויים:

  1. לא יבחר אדם העלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו, לרבות עניין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.
  2. לא יבחר אדם הנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם עיריית אריאל  לרבות -
    • מי שמספק שירותים לעיריית אריאל או מייצג אותה.
    • מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד עיריית אריאל ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות היא לחמש שנים עם אפשרות לשוב ולהתמנות לתקופה של חמש שנים נוספות.
פרטים נוספים אודות התפקידים והכישורים הנדרשים ניתן לקבל אצל ג'והר חלבי
את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית במחלקת כ"א במעטפה אטומה ולא מסומנת עד יום 15/01/2014.
מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית אריאל  יוזמנו לראיון.


המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. 

חזור לעמוד המכרזים