דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 17/2014

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות  לבניית גן ילדים דו כיתתי במגרש 101.

 1. תיאור עבודה:עבודות בנייה ופיתוח.
 2. משך העבודה:שישה (6) חודשים מיום צו התחלת עבודה .
 3. רשאיים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים לתנאים הבאים:
  1. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 קוד ג' -2 ומעלה.
  2. המצאת רשימת עבודות דומות באופי ובהיקף.
  3. המצאת המלצות מגופים מוכרים מוסדיים ואו עירוניים על ביצוע עבודות בעלות היקף  ואופי דומה לפרויקט זה בחמש השנים האחרונות.
  4. המצאת אישור רו"ח או עורך דין בדבר זהות הראשים להתחייב בשם המציע.
  5. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות ציבורים(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
  6. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 250,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31/1/15
  7. צירוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 4. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
 5. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 6. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של 2,000 ₪ לפקודת עיריית אריאל(אשר לא יוחזרו), ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום שלישי, 7.10.14 , בין השעות 09:00 -15:00 – בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 7, אריאל טל: 03-9061604.
 7. ניתן לראות את מסמכי המכרז באתר העירוני: www.ariel.muni.il
 8. סיור קבלנים ייערך ביום ג' בתאריך 7.10.14 שעה 13:00 , נקודת מפגש לשכת מנכ"ל רחוב יהודה 7, אריאל.
 9. השתתפות בסיור הקבלנים חובה והינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 10. העיריה רשאית לבצע את העבודה באמצעות החברה הכלכלית אריאל.
 11. את ההצעה יש להגיש במעטפה לא מזוהה, אטומה, שעליה יצוין מס' המכרז, יש לשלשל לתיבת המכרזים, אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת עד ליום 22.10.2014 שעה 15:00.
 12. נא להתקשר לבירור מועד פתיחת המעטפות.
 13. העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 14. המכרז מותנה באישור תקציבי והיתר בנייה.

 בברכה,

אבי עזר
מנכ"ל העירייה

 חוברת המכרז 

חזור לעמוד המכרזים