דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 16/2014

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות  למתן שירותי תעסוקה במרכזי תעסוקה מוגן באריאל

 1. תיאור עבודה: מתן שירותי תעסוקה במרכז מוגן, באריאל.
  1. רשאיים להשתתף במכרז אך ורק נותני שירות העונים לתנאי הסף המצויים במכרז.
  2. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000₪ שתוקפה עד ליום 31/03/15
  3. צירוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 2. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
 3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של 1,500 ₪ לפקודת עיריית אריאל (אשר לא יוחזרו), ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום שני, 20.10.2014 , בין השעות 09:00 -15:00 – בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 7, אריאל טל: 03-9061604.
 5. את ההצעה יש להגיש במעטפה לא מזוהה, אטומה, שעליה יצוין מס' המכרז, יש לשלשל לתיבת המכרזים, אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת עד ליום 11.11.2014 שעה 12:00.
 6. נא להתקשר לבירור מועד פתיחת המעטפות.
 7. העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. המכרז מותנה באישור תקציבי .

אבי עזר
מנכ"ל העיריה

  מסמכי המכרז 

חזור לעמוד המכרזים