דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 21/2014

שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות, כולל מיגון
 

 1. רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות בתנאי זה.
 2. הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. יש לצרף רשיון בר-תוקף.
 3. בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי  תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
 4. בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, ככל שיש חובת רישוי עסק על-פי דין.
 5. בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים  להם נתנה על ידם הצעת מחיר.  על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על-ידי הזכיין.
 6. הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.
 7. נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:
  1. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
  2. לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.
  3. אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001.
 8. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 9. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של  500 ₪ לפקודת עיריית אריאל (אשר לא  יוחזרו), ניתן לרכוש החל מיום ראשון 26.10.2014 בין השעות 9:00 ל15:00 בלשכת מנכ"ל העירייה רח' יהודה 7, אריאל 03-9061604 מירים.
 10. פגישת מציעים לצורך קבלת הבהרות תתקיים  ביום רביעי 29.10.2014 בשעה 13:00 נקודת מפגש לשכת מנכ"ל רחוב  יהודה 7. 
  השתתפות במפגש הבהרות חובה והינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.


בכבוד רב,

אבי עזר
מנכ"ל העיריה    

  מסמכי המכרז 

חזור לעמוד המכרזים