דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 23/2014

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות לבניית אתר ההנצחה לזכר רון נחמן ז"ל
 

חוברות המכרז  יהיו מוכנות לעיון ורכישה ביום ראשון 16.11.2014 בשעה 12:00

 1. תיאור עבודה: עבודות בנייה ופיתוח.
 2. משך העבודה: עשרה (10) חודשים מיום צו התחלת עבודה .
 3. רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים לתנאים הבאים:
  1. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 קוד ג' -2 ומעלה.
  2. המצאת רשימת עבודות דומות באופי ובהיקף.
  3. המצאת המלצות מגופים מוכרים מוסדיים ואו עירוניים על ביצוע עבודות בעלות היקף  ואופי דומה לפרויקט זה בחמש השנים האחרונות.
  4. המצאת אישור רו"ח או עורך דין בדבר זהות הראשים להתחייב בשם המציע.
  5. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
  6. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של300,000 ₪ שתוקפה עד ליום 15/3/15
  7. צירוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 4. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
 5. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 6. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של 2,000 ₪ לפקודת עיריית אריאל(אשר לא יוחזרו), ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום ד', 12.11.14 , בין השעות 09:00 -15:00 – בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 7, אריאל טל: 03-9061604, מירים.
 7. סיור קבלנים ייערך ביום א' התאריך 16.11.2014 שעה 14:00 נקודת מפגש: לשכת מנכ"ל רחוב יהודה 7.
 8. מועד אחרון לקניית חומר המכרז  יום א'  23.11.2014 בשעה 15:00 .
 9. השתתפות בסיור הקבלנים חובה והינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 10. העיריה רשאית לבצע את העבודה באמצעות החברה הכלכלית אריאל.
 11. את ההצעה יש להגיש במעטפה לא מזוהה, אטומה, שעליה יצוין מס' המכרז, יש לשלשל לתיבת המכרזים, אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת עד ליום ה' 27.11.2014 שעה 15:00.
 12. נא להתקשר לבירור מועד פתיחת המעטפות.
 13. העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 14. המכרז מותנה באישור תקציבי והיתר בנייה.


בברכה,

אבי עזר
מנכ"ל  העיריה

חזור לעמוד המכרזים