דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 24/2014

הזמנה להציע הצעות

" הסכם מסגרת עבודות פיתוח ותשתיות בעיר אריאל"

  1. עיריית אריאל מזמינה בזאת להציע לה הצעות במסגרת השתתפות במכרז מס' 24/2014, להתקשרות עם העירייה ועם החברה הכלכלית לאריאל בע"מ בהסכם מסגרת לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות ברחבי התחום המוניציפאלי של העיר אריאל, בכפוף למפורט בהסכם ובמסמכי המכרז.
  2. פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז בה ניתן לעיין ללא כל תמורה במשרדי לשכת מנכ"ל  בעיריית אריאל, רחוב יהודה 7  אריאל, בימי העבודה שבימים א' - ה', החל מיום ד' 12.11.2014 ועד ליום ב' 24.11.2014 , החל מהשעה 08:00 ועד השעה 15:00. כל אדם ו/או גוף המבקש להשתתף במכרז יוכל לקבל לידיו את חוברת המכרז מן העירייה במועדים ובמקום המצויינים לעיל, תמורת סך של 10,000 ש"ח (להלן - "דמי רכישת חוברת המכרז"), אשר ישולמו באגף הגבייה של עיריית אריאל רחוב יהודה 5, במזומן או בשיק לפקודת עיריית אריאל, כנגד קבלה. 
    לבירורים ניתן להתקשר למר יונתן רימון מנכ"ל החברה הכלכלית בטלפון  03-9068833/6.
  3. למכרז רשאים לגשת אך ורק מציעים אשר הינם קבלנים הרשומים ביום הגשת הצעתם לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969, בקבוצת סיווג ג' ענף ראשי 200 (ענף ראשי כבישים תשתיות ופיתוח), סוג 4.
  4. את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים במעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז, ללא סימני זיהוי (ובאם צורפה מעטפה מיוחדת לחוברת המכרז, באותה מעטפה), אך ורק בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז, ביום א' 30.11.14 החל מהשעה 09:00 ועד לשעה 14:00, במשרדו של מנכ"ל העירייה, במשרדי העירייה, רח' יהודה 5, אריאל, מתחם עיריית אריאל, והיא תיחשב להצעת המציע (להלן - "ההצעה").
  5. מודגש כי רק התנאים בחוברת המכרז הם שיחייבו.

 

 

בברכה,

אבי עזר
מנכ"ל העירייה

  חוברת המכרז 
  כתב כמויות 
  הסכם מסגרת לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות 
  הודעת הבהרה – מס' 1 
  הודעת הבהרה - מס' 2 

חזור לעמוד המכרזים