דלג לתוכן העמוד

שימו לב

סוג תאריך פרסום המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 29/06/2020 31/12/2022
 1. עיריית אריאל (להלן:" העיריה") מזמינה בזאת מציעים להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות(מכרזים), תשמ"ח-1987  (להלן: "השירות"). 
 2.  לעיריה עשויים להידרש יועצים בתחומי הייעוץ המצורפים כנספח א למסמך זה. תחומים אלו עשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה של העירייה. 
 3. על מנת להיכלל במאגר על המציעים לעמוד בשני סוגי תנאי סף – תנאי סף "כלליים" ותנאי סף "מקצועיים". תנאי הסף הכלליים יובאו להלן והם חלים על כל בקשה להיכלל במאגר היועצים. תנאי הסף המקצועיים יוצגו לצד כל תחום ייעוץ והם חלים על אותו תחום בלבד. ללא עמידה בתנאי הסף, הן הכלליים והן המקצועיים, לא ניתן להיכלל במאגר היועצים. תנאי הסף הכלליים הינם: 
  1. בעל רישיון עסק. 
  2. אישור ניהול ספרים – מציע שהוא עוסק מורשה לצורך מע"מ מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה או עוסק פטור בעל אישורים מרשויות מע"מ בדבר היותו עוסק פטור.     
  3. הגשת צ'ק מבוטל או אישור על נכונות פרטי חשבון מהבנק.     
 4.  כל מציע רשאי להגיש מועמדות לאחד מהפרקים או למספר פרקים, ובלבד שהוא עומד הן בתנאי הסף הכלליים המפורטים מעלה והן בתנאי הסף הספציפיים לתחומ/ים עבורו/עבורם מוגשת הצעתו כמפורט בהמשך. את המועמדות יש להגיש באופן מקוון בלינק המופיע באתר העירוני. 
 5.  על כל מציע לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים הנ"ל ולצרף את המסמכים הנזכרים שם וכן, בנוסף בתנאי הסף המקצועיים לכל אחד ואחד מהתחומים  הכלולים בהצעתו, כמפורט בטבלה לכל תחום רלוונטי. 
 6.  מציע אשר מגיש מועמדות למספר תחומים רשאי לצרף את המסמכים להוכחת תנאי הסף הכלליים פעם אחת, אולם עליו לצרף בנוסף לכך את כל המסמכים להוכחת תנאי הסף המקצועיים של כל התחומים הכלולים בהצעתו . יש לסמן בבירור את התחום  עבורו מוגשת המועמדות. 
 7. העיריה תהא רשאית לפנות בהזמנה להצעת מחיר ליועץ מסויים גם בתחומים  אשר לא נכללו בהצעתו, ובלבד שיועץ זה עומד בתנאי הסף הרלוונטים לתחום בו מתבקשת ההצעה. 
 8. מסמך זה וכן הרישום במאגר היועצים אינם מהווים התקשרות של העיריה עם מציע, ואין העיריה מתחייבת להתקשר עם המציעים או עם מי מהם, בכל היקף שהוא.  
 9. ניתן להגיש בקשה לרישום בספר היועצים עד להודעה חדשה. העיריה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח מיוזמתה בכל עת שתבחר את מאגר היועצים לרישום יועצים נוספים . 
 10. החלטות וועדת התקשרויות תפורסמנה באתר האינטרנט העירוני .באחריות היועצים לעקוב אחר החלטות וועדת התקשרויות באתר האינטרנט העירוני ואתר המערכת המקוונת . 
 11. כל יועץ אשר ייכלל במאגר היועצים של העירייה, יידרש, כתנאי לביצוע ההתקשרות בינו לבין העירייה, לחתום על  "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים", ועל עמידתו בתנאי חוזר מנכ"ל 2/2011 כמו כן, היועץ יהיה מחוייב להודיע לעירייה על כל שינוי שחל בתוכן הצהרותיו בנושא זה.  
 12. בכל בעיה או שאלת הבהרה ניתן לפנות בפניה בכתובת הדואר האלקטרוני: shlomob@ariel.muni.il 

לפרטים נוספים ולפירוט תחומי הייעוץ לחץ כאן

תחומי הייעוץ

להגשת בקשה להיכלל במאגר בחרו את התחום: