דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מספר 2/2015 לעריכת ביטוחי העירייה

 

 1. העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות לעריכת ביטוחי הרשות לשנת 2015/16 (עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות).
 2. רשאים להשתתף במכרז:
  1. חברות ביטוח.
  2. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
  • - אשר להם רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
  • - אשר להם נסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.
  • - אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 10 מיליון ש"ח לפחות בתקופת 12 החדשים שקדמו להגשת ההצעה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בלשכת המנכ"ל ברחוב יהודה 7 באריאל  בין שעות העבודה 08:00-15:00  תמורת תשלום בסך של 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.
 4.  בעת קבלת מסמכי המכרז יש להציג קבלה בגין התשלום (התשלום באגף הגביה רחב יהודה 5) למסמכי המכרז.
 5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גזבר העירייה מר ג'והר חלבי  בשעות העבודה המקובלות בטלפון 03-9061680 או 054-5691222 וכן באמצעות מייל ghalabi@ariel.muni.il.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך 50,000 ש"ח  (חמישים אלף ש"ח),  אשר תהיה בתוקף עד 30.6.2015. אם צורף למכרז נוסח ערבות, על הערבות להיות בנוסח שצורף.
 7. ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תמסרנה במסירה ידנית לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל ברחוב יהודה 7 באריאל לא יאוחר מתאריך 12.2.2015 בשעה 12:00.
 8. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בברכה,
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

 מפרט ביטוחים 
 כתב ערבות- לקיום ההצעה 

חזור לעמוד המכרזים