דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הזמנה להשתתפות במכרז 6/2105 לביצוע עבודות תשתית וחשמל במרכז המסחרי באריאל

 1. עיריית אריאל (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לביצוע עבודות תשתית וחשמל במרכז המסחרי באריאל, והכל כמפורט במכרז זה ובחוזה ההתקשרות, על נספחיו.
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מובהר, כי העירייה תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז.
 3. רכישת המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי עיריית אריאל ברח' יהודה 5, אריאל, החל מיום ה-24 יוני 15, בין השעות09:00 עד 15:00, תמורת  סך של 2,000 ₪ (ובמילים: אלפיים שקלים חדשים) שישולם באמצעות המחאה, שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת " עיריית אריאל" ושלא יוחזר בכל מקרה. לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות אל מר שי עמיחי בכתובת הדואר האלקטרוני:  michrazim@ariel.muni.il.
 4. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העירייה בכתובת הרשומה לעיל ו/או באתר העירייה בכתובת www.ariel.muni.il.
 5. הגשת ההצעות: את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין – מכרז מספר 06/2015 ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במשרדי עיריית אריאל ברח' יהודה 5, אריאל, זאת עד ליום 10.07.2015 בשעה 12:00 (להלן: "היום הקובע"). הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת, למעט מסירה ידנית כמפורט לעיל.
 6. ערבות הצעה: על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי על פי פניית העירייה בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף ₪). הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.10.2015 ועד בכלל. על ערבות המכרז להיות בנוסח נספח ב' המצורף למסמכי המכרז במדוייק.
 7. שאלות הבהרה:  ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום 05.07.2015, בשעה 12:00 לכתובת הדואר האלקטרוני:  michrazim@ariel.muni.il, תוך ציון שם המשתתף, מספר המכרז, מס' טלפון, מס' פקס', כאשר לכל שאלה יצוין מספר/י הסעיף/ים הרלוונטי/ים אליו/הם מתייחסת השאלה.
 8. כל השאלות תענינה בכתב בלבד. למען הסר ספק, שאלות שתשלחנה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לא תענינה.
 9. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, והכל כמפורט בתנאי המכרז.
 10. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי במקרה של סתירה בין הוראות המכרז המופיעות באתר העירייה לבין הוראות המכרז המפורסמות בחוברת המכרז תגברנה ההוראות הקבועות בחוברת המכרז.
 11. סיור קבלנים יערך ביום 2.7.2015, בשעה 13:00, בחדר ישיבות של לשכת ראש העיר, מרח' יהודה 5, אריאל, סיור הקבלנים הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
 12. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, היא רשאית לבטל את המכרז ולמכור או לממש את הזכויות העודפות בכל דרך שתיראה לה, וכן רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 13. מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" על פי דיני המכרזים.

 

בברכה,
אבי עזר
מנכ"ל עיריית אריאל

  מסמכי המכרז  

חזור לעמוד המכרזים