דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 05/2015 - שדרוג מערכות השקיה שלב ב' - מתוקן

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות מחיר מאת קבלנים לביצוע עבודות שדרוג מערכות השקיה , שלב ב'. 

את מסמכי ותנאי המכרז וכן את נוסח חוזה הקבלנות שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש תמורת סך של 1,500 ש"ח (אלף ש"ח) שלא יוחזרו, ניתן לרכוש במשרדי העירייה בכתובת הרשומה לעיל,  בימים  א'  עד  ה' (כולל)  בין השעות  08:00  עד 12:00.
סיור קבלנים וקבלת הבהרות (להלן: "מפגש"), יתקיים ביום חמישי תאריך 02.07.15  שעה 11:00,  אגף שפ"ע.
השתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז במפגש, מהווה תנאי להגשת הצעה. מציע שלא ישתתף במפגש הצעתו לא תובא לדיון.
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף כמסמך א' 1  להלן,  על סך של  50,000 ש"ח  (חמישים אלף ש"ח), בתוקף עד לתאריך  15.10.2015  (כולל) מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.
את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור וחתימת נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירתה, ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העיר רחוב יהודה  5, לא יאוחר מיום  חמישי תאריך  16.07.15 שעה  15:00.
מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל המציעים. המציעים רשאים להשתתף בישיבת ועדת המכרזים במועד האמור.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.


אבי עזר

מנכ"ל עיריית אריאל

חזור לעמוד המכרזים