דלג לתוכן העמוד

מכרזים

קול קורא - הפעלת קייטנות קסמי קיץ – לקיץ 2016 באריאל

עיריית אריאל מזמינה עמותות להגיש בקשה בליווי להפעלת קייטנות בקיץ 2016 לגילאי הגן 3-6.
תנאי סף של הגופים הרשאים להגיש בקשות:
עמותות רשומות בעלת אישור ניהול תקין שבתחום פעילותן נושאי חינוך, קהילה וחברה, בעלות ניסיון בהפעלת קייטנות בעבר.

העמותה המבקשת להגיש הצעה תעמוד בתנאים הבאים:

  1. עמותה רשומה בעלת אישור ניהול תקין.
  2. אישור ניהול קייטנה בהתאם לחוזר מנכ"ל וחוק הקייטנות. (מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, יוגש בסמוך להפעלת הקייטנה בלבד))
  3. הקייטנה תופעל במבנה גן ילדים שיוקצה לכך ע"י העירייה.
  4. מפעיל הקייטנה מתחייב לכסות את עלויות ההפעלה כולל שכר המבנה, שכר הסייעות (שיוקצו לו ע"י העירייה) בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל ועלויות נוספות כדוגמת ארנונה, חשמל, מים ו/או בלאי לציוד הקבוע במבנה, וכן כל הוצאה שהעירייה תשלם בקשר עם אותם קיטנות.
  5. המפעיל יתחייב לבטח את משתתפי הקייטנה והצוות בביטוח בהתאם לחוק קייטנות וחוזרי מנכ"ל.

התשלום: 
בהתאם להצעות שיוגשו, העירייה תקבע מחיר מקסימאלי אשר ישלם כל הורה בעבור השתתפות בקייטנה.
•    התשלום המוצע מותנה במס' ימי הקייטנה, משך השעות, רמת התזונה ורמת פעילות ההעשרה המוצעת לילדים.


שונות:

  1. בקשות יוגשו ללשכת מנכ"ל, תיבת מכרזים וזאת עד ליום 31.03.16 שעה 15:00, הצעות אשר תגענה למשרד לאחר מועד זה – לא יידונו. 
  2. יודגש, כי אין העירייה מתחייבת להפעיל את ה"קול הקורא" עתה ו/או בעתיד ושמורה לעירייה הזכות להפעיל או שלא להפעיל את קייטנת קסמי הקיץ.
  3. פרטים והבהרות מקצועיים הקשורים "לקול הקורא", ניתן לקבל בפניה בכתב בלבד אצל שמוליק לנצמן, בכתובת דואר אלקטרוני shmulikl@ariel.muni.il פניות יתקבלו עד לתאריך 27.03.16 וייענו בכתב בלבד.

 

בכבוד רב,

 אבי עזר
מנכ"ל העיר

חזור לעמוד המכרזים