פרטי ספק

מספרים בלבד

 

כתובת

מספרים בלבד

מספרים בלבד

מספרים בלבד

מספרים בלבד

פרטי חשבון

סוג ספק (חובה) שדה חובה

שם בעל החשבון צריך להיות תואם לאישור מס במקור

באם הנך עובד על בסיס מזומן לצורכי מע"מ, יש לצרף טופס הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף חתום ע"י רו"ח החברה. 

למי שעובד על בסיס מזומן לצורכי מע"מ, יש לצרף טופס זה חתום ע"י רו"ח החברה.

לאחר ביצוע העבודה/שירות – יש למסור למזמין:

  • עוסק מורשה - חשבונית מס מקור
  • תאגידים אחרים - תעודת חיוב /חשבון קבלה/ דרישת תשלום (ממוספרים עם הדפסה ע"ג מסמך עם מס' ח.פ.)