דלג לתוכן העמוד

בקשות לתמיכת העירייה - 2018

עקב ריבוי בקשות למתן ארכה, הוחלט על מתן ארכה להגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2018 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח. המועד האחרון לבקשת ההגשות הינו 31.12.17 בשעה 15:00, לא יהיו דחיות נוספות

בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2018 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח  

עיריית אריאל מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר אריאל, ללא כוונת רווח לרווחת הציבור, בתחומים שונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, ספורט וחברה, כי יוכלו להפנות בקשותיהם לאגף הגזברות, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק.

הנחיות כלליות:

  1. הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, ובהתאם לנוהל מתן התמיכות שאושר על-ידי מועצת עיריית אריאל.
  2. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף לבקשה את התעודות המעידות על רישום התאגיד ועל מעמדו המשפטי (ככל שמדובר בתאגיד שהוקם על-פי דין), תקנון התאגדות, דו"ח כספי מבוקר לשנת 2017, תקציב מאושר לשנת 2017, אישור ניהול תקין לשנת 2018 מאת רשם העמותות, אישור מלכ"ר ואישור מוסד ציבורי בתוקף לשנת 2016 מרשויות מס הכנסה.
  3. כמו-כן, ככל שמדובר בעמותות, הן מתבקשות להגיש לעיריית אריאל העתק מהדוחות שעליהן להגיש לרשם העמותות על- פי חוק העמותות, התש"ם-1980 (על תיקוניו).
  4. גופים אשר לא ימציאו את האישורים הנ"ל ו/או כל אישור אחר הנדרש על-פי דין, לא יובאו לדיון בוועדה העירונית לענייני תמיכות. 
  5. טפסים להגשת בקשות תמיכה ניתן להשיג באגף הגזברות או להוריד מאתר האינטרנט העירוני- www.ariel.muni.il .
  6. את הטפסים המלאים, בצירוף האישורים הנדרשים, יש למסור במסירה ידנית לאגף הגזברות עד ליום חמישי  30.11.17 עד השעה 15:00 .
  7. הבקשות יבדקו ע"י הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, בכפיפות לנוהל מתן תמיכות הנ"ל ולנוהל המשלים ועל- פי קריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר אריאל, והכול במסגרת התקציב המיועד לנושא.
  8. הבקשות יוגשו להמלצת הועדה המקצועית לענייני תמיכות.
  9. אין בפרסום זה משום התחייבות כלשהי של העירייה למתן תמיכה, בין באופן מלא ובין באופן חלקי. קביעת הזכאות לתמיכה תיעשה לפי תקציב העירייה ומדיניותה.

 

טפסי הבקשה לקבלת תמיכה עיריית אריאל בשנת 2018
הנחיות כלליות
תבחיני התמיכות