קישור לחוק עזר לאריאל (אחזקת מקלטים) התשמה-1985 (ראה בסוף)

קישור לקנסות עירוניים (ראה שורה 80)

 

לגבי מקלטים פרטיים, בבתים פרטיים או בבתים משותפים, החובה לתחזק את המקלטים מוטלת על הדיירים, לפי סעיף 14 א (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א- 1951:
"דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו- למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית מותר להחזיקם- לשמור על הניקיון בו, ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה."

הגורמים המוסמכים לאכוף חובה זו על הדיירים הינם:

א. הרשות המקומית- המוסמכת להורות לבעל בית ולבעל מקלט לעשות, כל אחד במקלטו, כל תיקון ושינוי, כדי לאפשר את השימוש במקלט בכל עת כמחסה מפני התקפה- סעיף (ו) לחוק ההתגוננות האזרחית.

כן מוסמכת הרשות המקומית , לפי סעיף 14 א(ד) לחוק ההתגוננות, לפנות מיטלטלין ממקלט שלו פונו על ידי החייב בפינויים (הדיירים או בעל המפעל), וזאת לאחר שניתנה הודעה בכתב, ע"י פקחי העירייה שהוסמכו לכך מטעם ראש הרשות המקומית, לדיירים, 15 יום לפני פינוי המיטלטלין.

עוד מוסמכת הרשות המקומית לבצע, במקום הדיירים, את התיקונים והשינויים במקלט, לפי סעיף 20 לחוק ההתגוננות האזרחית.

לצורך מימוש הסמכויות הנ"ל, הוקנתה לראש הרשות המקומית, או למי שהוסמך לכך בכתב על ידו, הסמכות להיכנס לכל מקום בכל עת סבירה, לאחר מתן הודעה מראש על כך (ראה סעיף 20 ו (ב) לחוק).

ב. חברי הג"א – היינו חיילי פיקוד העורף – אשר הוסמכו לכך בכתב, ע"י מפקד המחוז, רשאים לבצע ביקורות במקלטים פרטיים, בין השעות שמונה בבוקר לשמונה בערב, לפי סעיף 9 (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, אם יש להם יסוד לחשוב שבמקום בוצעו עבירות על דיני ההתגוננות האזרחית- כגון הפרת החובה להחזיק את המקלט במצב תקין בכל עת.

הפיקוח על הרשות המקומית, בעניין מימוש חובותיה האומרות, מסור לפיקוד העורף, אשר לפי סעיף 12 (א) (2) לחוק ההתגוננות מוסמך לתת לכל רשות מקומית הוראות שנועדו:

"להבטיח את התקנתם של מקלטים ואת החזקתם התקינה ע"י בעלי בתים ובעלי מפעלים, בהתאם לדיני ההתגוננות האזרחית"

כן מוסמך פיקוד העורף להורות לרשות המקומית להפעיל את סמכותה לפי סעיף 14 (ו) לחוק, היינו להורות לרשות מקומית להורות לבעל בית לבצע תיקונים ושינויים במקלטו, וזאת לפי סעיף 14 (יב) לחוק.

עוד מוסמך הפיקוד לבצע בעצמו את העבודות שנדרשו מהדיירים, ולא בוצעו על ידם או על ידי הרשות המקומית – ראה סעיפים 14 (יב) ו-20 לחוק.