הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 130/2/3/39

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, מועצת התכנון העליונה, ועדת משנה להתיישבות מודיעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 130/2/3/39