הזמנה להגשת בקשות לקבלת מלגות עיריית אריאל בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ"ב

רקע:

עיריית אריאל בשיתוף מפעל הפיס החליטה לחלק מלגות בסך 10,000 ₪. המלגות נועדו לתמוך בסטודנטים תוך יצירת חיבורים בקהילה וסיוע לאוכלוסיותיה השונות.

הסטודנטים שייקחו חלק במיזם זה יתנדבו במסגרות שונות לפיתוח והעצמת הקהילות באריאל בתחומים כגון: חינוך, ספורט, נוער, צעירים, רווחה, תרבות, ביטחון, הנדסה ועוד במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.

פירוט תהליכי המיון:

סטודנטים שיעמדו בתנאי הסף יגיעו לראיון בו תיבחן מידת רצינותם והתאמתם למיזם. בראיונות יהיו נוכחים מנכ"ל העירייה, יועמ"ש העירייה, מנהל אגף החינוך ועוזרת מנכ"ל העירייה. מבקר העירייה ישמש כמשקיף. על בסיס ראיון זה ייבחרו הסטודנטים המתאימים וישובצו להתנדבות המתאימה.

היקף המלגאים במיזם:

20 סטודנטים לתואר ראשון (80%).

5 סטודנטים לתואר שני (20%).

25 סטודנטים סה"כ.

להלן תנאי הסף להגשת בקשות למלגה וקריטריונים העומדים לנגד חברי הועדה:

 1. תושב העיר המתגורר בעיר במהלך 4 השנים האחרונות.
 2. גיל 20 ומעלה.
 3. שירות צבאי מלא/שירות לאומי מלא.
 4. סטודנט הלומד לתואר ראשון או שני או לימודי הוראה במוסד המוכר ע"י המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט, או לימודי קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים"), או לימודים בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט, או לימודים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך – סטודנט אשר לומד מעל 21 שעות שבועיות (תואר ראשון) או מעל 12 שעות שבועיות (תואר שני).
 5. הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית בהיקף של לפחות 140 שעות לרווחת הקהילה בתחומי חינוך, ספורט, נוער, צעירים, רווחה, תרבות, ביטחון, הנדסה – במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.
 6. מקבל המלגה יחתום על כתב התחייבות והצהרה המצ"ב.
 7. תינתן עדיפות לסטודנטים על פי מצב סוציו-אקונומי.
 8. מבקש המלגה לא מקבל מלגה נוספת ממקור אחר.
 9. מבקש המלגה אינו עובד עירייה או גופי הסמך/חברות עירוניות.
 10. אנשי צבא שלא לומדים על חשבון הצבא ו/או מקבלים מלגה אחרת.
 11. אחים שהם סטודנטים יוכלו להגיש בקשה למלגה כל אחד בנפרד.

את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון המצ"ב עד ליום א' 02.09.21 .

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים :

 •  מילוי כתב ההתחייבות המצ"ב מלא וחתום 
 • אישור ניהול חשבון בנק
 • צילום ת.ז כולל ספח
 • אישור לימודים רשמי לשנת תשפ"ב
 • צילום מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"ב

טופס בקשה אשר לא ילווה בכל האישורים הנדרשים כשהם ברורים וקריאים, לא יידון בוועדת המלגות.

קישור לטופס מקוון להגשת בקשה וכתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת לשנת לימודים תשפ"ב 2020-2021

בברכה,

שלמה רואימי

מנכ"ל

הזמנה להגשת בקשות לקבלת מלגות עיריית אריאל בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ"ב