מבצע סגירת חובות בארנונה

מועצת העירייה, אישרה יציאה למבצע גביית חובות עבר בארנונה, להלן תמצית תנאי המבצע:

מבצע גביית חובות ארנונה, "תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז –" 2017 

תושבים יקרים

מועצת העירייה, אימצה ואישרה יציאה למבצע גביית חובות עבר בארנונה. 

תנאי המבצע מפורטים בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז – 2017 המצ"ב. 

חשוב לציין, המבצע בתוקף עד 30 בנובמבר 2017. 

להלן תמצית תנאי המבצע:

 1. המבצע חל על חובות ארנונה אשר נצברו עד 31/12/2014.  
 2. חייב אשר בכוונתו להשתתף במבצע, חובה עליו להסדרת חובותיו לשנים 2015-2016 ( סעיף (ו') (1) לתקנה וכן חתימה על טופס התחייבות כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנה( סעיף (ו') (1) לתקנה, מצ"ב דוגמא לטופס ההתחייבות. 
 3. חייב אשר יעמוד בתנאים 1+2 לעיל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 50% מסכום החוב הקודם – ובתנאי שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה (להלן – יתרת החוב) עד יום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30 בנובמבר 2017). 
 4. חייב אשר יעמוד בתנאים 1+2 לעיל, באפשרותו לפרוע את החוב הקודם בתשלומים בתנאים שלהלן:
  • שיעור ההנחה 45%. 
  • פרע את יתרת החוב הקודם בניכוי ההנחה בשיעור 45% עד 30/11/2017 באחד ההסדרים האלה:
   1. עד 12 תשלומים ששולמו בשיקים דחויים, למעט הראשון שבהם, לטובת העירייה. 
   2. עד 24 תשלומים, ובלבד שניתנה הוראת בלתי חוזרת בידי החייב לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת העירייה או שניתנה הוראה לביצוע 

ניתן להסדיר את החוב במחלקת הגביה ברחוב יהודה 5, טלפון:03-9061686/7

מבצע סגירת חובות בארנונה