דלג לתוכן העמוד

ממונה תלונות ציבור

יצירת קשר 
 

שם: רו"ח אריה ברסקי

טלפון: 03-9061688

פקס: 03-9061842

דוא"ל: abarsky@ariel.muni.il

 

אודות המחלקה  

תפקיד הממונה על תלונות הציבור נקבע ב"חוק הרשוית המקומיות- ממונה על תלונות הציבור". החוק קובע ומגדיר את תפקיד הממונה , סמכויותיו והדרך שבה עליו לפעול

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
     
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

 

דרך הגשת התלונה 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 

מידע נוסף

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח– 2008