דלג לתוכן העמוד

תנאי שימוש והגנת הפרטיות

 1. מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, כל הזכויות באתר זה (לרבות זכויות יוצרים), על כל תכניו, כל המפורט, לרבות, צילומים ו/או תמונות, כפי שהם במועד הפרסום או כפי שיהיו מעת לעת, שייכות לעיריית אריאל בלבד.
 2. המידע הכלול באתר זה נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כמות שהוא.
 3. אתר האינטרנט העירוני נועד לסייע ולשמש כלי עזר לתושבי העיר ולמשתמשים.  לכן, המידע המופיע באתר, אינו מהווה תחליף לעיון בחומר המקורי, ואין בו כדי להטיל על עיריית אריאל ו/או על הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה באריאל ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית אריאל, חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
 4. עיריית אריאל ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ולבניה באריאל ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית אריאל, אינם אחראים בשום מקרה, לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (כגון: חוק עזר עירוני, מסמכי מכרז, צו ארנונה וכו') כפי שמתפרסם בפרסומים רשמיים ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי העירייה ו/או אצל כל אחד מן הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
 5. עיריית אריאל ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה באריאל ו/או כל תאגיד עירוני כלשהו ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית אריאל, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שעלול להיגרם, לתושב ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, הן במישרין והן בעקיפין, עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו.
 6. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה, המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה, גובר על המידע המפורסם באתר זה.
 7. מובהר, כי עיריית אריאל ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה באריאל ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית אריאל, אינם אחראים לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. העירייה איננה מתחייבת כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר זה, יהיו תקינים ויובילו אותם לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסויים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.
 8. מודגש, כי עיריית אריאל ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה באריאל ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית אריאל, אינם אחראים לתוכנם של פרסומים אחרים ו/או של צדדים שלישיים המבוצעים באתר זה, לרבות, פרסומים בעלי אופי מסחרי. פרסומים כאמור הם בגדר שירות לתושב בלבד, ואין בהם כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על העירייה או מי מטעמה. מובהר, כי האחריות הבלעדית לכל פרסום שאינו מטעמה של העירייה, לרבות, בגין פרסום בעל אופי מסחרי, הנה על המפרסם בלבד, והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מפרסום של גורם אחר המופיע באתר זה. העירייה איננה מתחייבת לשמור על פרטיותו של מפרסם כאמור באתר האינטרנט של העירייה, ובכל מקרה, העירייה שומרת על זכותה להפנות אל המפרסם כל מתלונן על פרסום כאמור. העירייה רשאית, אך איננה חייבת, להסיר פרסומים שבוצעו באתר.
 9. המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
 10. הגנת הפרטיות
  1. חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עיריית אריאל תשתמש במידע אישי זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
  2. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כפי שיהיה בתוקפו מעת לעת בתחומה של מדינת ישראל.  
  3. העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין העירייה יכולה לאבטח מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העירייה, עובדיה ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמה, לא ישאו בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.
  4. העירייה לא תמסור פרטית האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי הדין או על-פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שביצעו באתר. במקרים אלה, עיריית אריאל רשאית למסור פרטים אישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.
  5. עיריית אריאל ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה באריאל ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גורם אחר הקשור בעירייה, רשאים להשתמש בפרטים שיימסרו באתר, ו/או במידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, זאת לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם התושבים ו/או משתמשים אחרים ו/או לצרכים סטטיסטיים.