דלג לתוכן העמוד

נוהל בקשה מצומצמת להיתר בניה

מתי נחוץ היתר בניה:

דוודים, קולטי שמש, מיכל חימום מים, גדרות, בלוני גז, מזגנים, פרגולות וגגונים, קמין וארובות, שערים, פיתוח חצר, מדרגות ורמפות לפיתוח, מיכלי סולר.

הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם.
חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה.
מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

שלבי קבלת היתר בניה:

שלב 1: מידע תכנוני ותאום תכנון

מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל מידע תכנוני בכתב לגבי אפשרויות וזכויות הבניה במגרש / נכס. 
המידע ניתן למבקש לאחר מילוי טופס בקשה לקבלת מידע תכנוני ובצירוף אישור זכויות ,באגף הנדסה - מדור רישוי בשעות קבלת קהל.
 
טופס בקשה לקבל מידע תכנוני לבעל הנכס או מי מטעמו
טופס בקשה לקבל מידע תכנוני על פי חוק חופש המידע

שלב 2: קליטת תיק בקשה להיתר

לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש המבקש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה להיתר בניה לעבודה מצומצמת. - קישור לטופס בקשה לעבודה מצומצמת
  2. הוכחת בעלות.
  3. הסכמת שכנים - קישור לטופס הסכמת שכנים
  4. תרשים סביבה.
  5. תוכניות מצולמות של ההיתר המקורי ועל גביהן משורטטת הבקשה להיתר. התוכניות יכללו: תוכניות הקומה, פיתוח שטח, חתכים וחזיתות – בהתאם לנדרש.
  6. תמונות של חזיתות המבנה, עליהן יצוין מיקום: גדר קלה / שער מיכל סולר / ארובה / בלוני גז / מזגן.

שלב 3: בדיקת הבקשה והעלאת הבקשה לדיון בוועדה 

לצורך הבאת התוכניות לדיון בוועדה יש למלא אחר השלבים הבאים:

  1. תאום פגישה עם המפקח על הבניה באתר המבוקש.
  2. השלמת הבקשה בהתאם לגיליון הדרישות כולל כל המסמכים והתיקונים.

* רק בקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאי הסף (שלב 3+2) יועלו לדיון  בוועדה

שלב 4: השלמת דרישות לבקשה לאחר דיון בוועדה 

לאחר שאושרה הבקשה ע"י הועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל או בועדת רשות רישוי, יש למלא ולהשלים את דרישות הועדה בהתאם לפרוטוקול הוועדה וגיליון הדרישות.

הוצאת היתר בניה יכלול, בין היתר, את הדרישות והאישורים הבאים:

  1. תיקון התוכנית בהתאם לגיליון הדרישות
  2. אישורים נוספים שיפורטו בהתאם לאופי הבקשה

שלב 5: תשלום אגרות בניה וקבלת היתר בניה

לאחר השלמת כל דרישות הוועדה יונפק שובר לתשלום למבקש אשר עליו לשלם במח' 
הגביה.
לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הגביה יונפק היתר בניה ויועבר לחתימה של מזכיר 
הוועדה ויו"ר הוועדה.
היתר הבניה יימסר למבקש או מי מטעמו בהצגת תעודה מזהה.

טופס היתר הבניה הינו מסמך רשמי אשר צמוד לתוכניות המאושרות ומהווה את האישור לביצוע עבודות הבניה.