מתי נחוץ היתר בניה:

  • בניה חדשה
  • תוספות בניה

הליך הוצאת היתר בניה מורכב משלושה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

שלבי קבלת היתר בניה

הגשת בקשה חדשה להיתר בניה

הגשת בקשה להיתר בניה דרך המערכת המקוונת הכוללת את כל תנאי הסף כפי שמופיעים בטבלה.

קישור לטבלת תנאי סף

יש לערוך את הגרמושקה בהתאם להנחיות המפורסמות באתר.

קישור לאופן עריכת והגשת הבקשה להיתר

קליטת הבקשה

במידה והושלמו כל האישורים אשר הינם תנאי סף תיפתח בקשה ע"י הוועדה בקשה להיתר בניה. 

בקרת תכנון וגרפיקה

לאחר השלמת כל דרישות הוועדה בנוגע לתכנון וגרפיקה יופק שובר תשלום פיקדון וישלח לעורך ומבקש הבקשה, זאת לפני שיבוץ לוועדה.

חשוב לדעת כי תשלום פיקדון הינו תנאי סף לשיבוץ לוועדה

שיבוץ הבקשה לוועדה

וועדת רישוי- משתתפים 2 חברים: יו"ר ועדה ומהנדס הועדה- לאחר שתי ימי עסקים יתקבל מייל אוטומטי עם החלטה.

וועדת תכנון- משתתפים כל חברי המליאה. הוועדה הינה עבור בקשות להקלות/ אי הסכמת שכנים/ תב"עות- לאחר 10 ימי עסקים יתקבל מייל אוטומטי עם החלטה.

השלמת אישורים לאחר וועדה

לאחר מעבר וועדה יש להעביר 4 עותקים לצורך חתימה בחותמת אדומה והעברה למנהל האזרחי ותאגיד המים.

יש לשים לב שהתכניות המודפסות תואמות לחלוטין לתכניות אשר נבדקו לוועדה.

במקביל להשלמת אישור מנהל ותאגיד יש להשלים את שאר האישורים הנדרשים

 

תשלום אגרת בניה

לאחר השלמת רוב האישורים יופק שובר תשלום אגרת בניה

הוצאת היתר בניה

לאחר העברת כל האישורים יש  למסור עותק נוסף (*) של הגרמושקה לצורך חתימה על היתר.

טופס היתר הבניה הינו מסמך רשמי אשר צמוד לתוכניות המאושרות ומהווה את האישור לביצוע עבודות הבניה.

(*) עותק מקור נשאר באגף ההנדסה , עותק נוסף למבקש. במידה והבקשה עבור 2 יח"ד, יש להביא 2 עותקים נוספים, אחד לכל מבקש.

תהליך הוצאת היתר בניה בקובץ pdf