לדיווח על עישון במקום ציבורי נא לפנות למוקד 106

שילוט פיראטי, אשפה ברשות הרבים, פרש של כלבים וחתולים, רעש, חריגות בנייה ועוד, הם מעשים של בודדים. לעיתים העשייה מתבצעת בתום לב אך ברוב המקרים העבירה נעשית מתוך זלזול בכלל. החיים ביחד – "ביחד" היא מילה מיוחדת המחייבת כללים. הכללים אמורים למנוע כאוס – תוהו ובוהו עירוני וסביבתי, שבו הבריונות והחוצפה הופכים את החיים לבלתי נסבלים. הקנס, כל קנס, מיועד להגן על הכלל. מי שעבר עבירה המחייבת קנס, גם אם היא בוצעה בתום לב, ישלם ויזכור ואף רצוי שיספר לבני משפחתו ושכניו. הקנס אינו רדיפה ולא דרך להעשיר את קופת העירייה – הקנס הוא אינטרס של כולנו לשמור על עיר עם איכות חיים גבוהה.

חוקי עזר
מספר חוק עזר תת סעיף שם תקנה מהות קנס
1 חוק עזר לאריאל (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמז-1987 2 הזרמת שפכים מזיקים הנל בעל או מחזיק של מפעל תעשיה הזרים ואו איפשר לאחר להזרים ממפעלו לביוב, שפכי תעשיה בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור 730
2 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ב)5 אי סילוק מפגע לאחר קבלת ההודעה הנל לא סילק מפגע בהתאם לדרישה 475
3 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א) 7 השלכת אשפה במקום ציבורי או פרטי הנל הניח או הרשה לאחר להניח פסולת האסורה במקום ציבורי או פרטי שלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות 475
4 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ב) 7 השלכת אשפה ביתית בכלי אשפה צבורי הנל השליך או הרשה לאחר להשליך אשפת בית או אשפת צמחים בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי 475
5 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (1)(ד)7 השלכת אשפה ,זבל, נייר, ארגז, ריהוט או חפץ אחר הנל השליך, הניח או הרשה לאחר להשליך, להניח: אשפה, זבל, נייר,ארגז,ריהוט או חפץ אחר או אשפת צמחים במקום ציבורי 475
6 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ג)7 הנחת כלי אשפה ברחוב הנל הניח כלי אשפה ברחוב 475
7 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 8 השקיית צמחים בצורה הגורמת להפרעה לעוברים ושבים ברחוב הנל השקה או הרשה לאחר להשקות בצורה הגורמת הפרעה לעוברים ושבים ברחוב 475
8 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 9 ניקוי, איבוק, ניעור או חביטה הנל ניקה, ניער, חבט מרבד , שטיח כלי מיטה או כל דבר אחר ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב 475
9 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 10 עשית צרכים,במקום ציבורי , לכלוך או זיהום מקום ציבורי הנל עשה את צרכיו, לכלך או זיהם במקום ציבורי 475
10 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)11 פיזור מודעות במקום ציבורי הנל פיזר, חילק או איפשר לאחר לפזר או לחלק מודעות במקום ציבורי 475
11 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 12 החזקת בעל חיים באופן הגורם רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים הנל החזיק בעל חיים באופן הגורם רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים באופן העלול להזיק או להיות מטרד לשכנים 475
12 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 13 שימוש במי שופכין הנל השתמש במי שופכין להשקאה, שפך או הרשה לאחר לשפוך מי שופכין למקום ציבורי 475
13 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 14 שפיכת נוזל הנל שפך,איפשר לאחר לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי שלא לצורך ניקוי הרחוב 475
14 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 16 אחריות בעל נכס והמחזיק לניקיון הנכס הנל בעל נכס או מחזיק בו לא שמר באופן מתמיד על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום החניה, חדר המדרגות, הגג, המקלט 475
15 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)17 דרישה לניקוי וגידור מגרש הנל מחזיק במגרש או בעל מגרש לא שמר על ניקיון המגרש 475
16 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 18 השארת בעלי חיים ברחוב באופן בו הוא עלול להוות מכשול או לגרום נזק הנל השאיר או הרשה לאחר להשאיר בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק 475
17 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)19 אחריות בעל נכס להתקין כלי אשפה הנל בעל נכס לא התקין כלי אשפה במספר ובמקומות באופן המניח את דעת המפקח 475
18 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ד)19 הנחת אשפה שלא בתוך כלי אשפה הנל שם או השאיר אשפה שלא בתוך כלי אשפה 475
19 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ה)19 השמת חפצים בכלי קיבול לאשפה באופן העלול לקרוע או להשחית את כלי הקיבול הנל שם בתוך כלי קיבול לאשפה זבל, מי שופכין, פסולת מפעל או חומרים נוזלים או דליקים העלולים לקרוע או להשחית את כלי הקיבול 475
20 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 20 החזקת כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת לכל מפעל הנל המחזיק במכלאה או במפעל לא התקין או החזיק במצב תקין כלי אשפה נפרדים מיוחדים לזבל או לאשפה של מפעל במספר ובמקומות להנחת דעת המפקח 475
21 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 21 פינוי אשפה ללא היתר הנל פינה או העביר או הוביל אשפה או זבל מנכס ללא היתר 475
22 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 23 פינוי אשפת גן הנל בעל נכס הוציא אשפת צמחים שלא בהתאם לאישור המפקח ולא ביום פינוי 475
23 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 28 המצאות בגן בשעות אסורות הנל נמצא בגן בשעות אסורות 475
24 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 29 פגיעה בצמח גן הנל קטף, עקר, גדע או השחית צמח בגן 475
25 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 30 התנהגות בגן הנל דרך, טיפס או הרשה לאחר לדרוך או לטפס על דשא או מקום נטיעות או שבר השחית או הרשה לאחר לשבור או להשחית גדר, משוכה, שער או סורג גן 475
26 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 31 הכנסת רכב לגן הנל הכניס, נהג או השאיר רכב בגן ללא היתר. (מספר רכב :: # #) (דגם רכב: ##) (צבע רכב: # #) 475
27 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 32 עיסוק ברוכלות בגן הנל עסק ברוכלות בגן ללא היתר 475
28 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 33 משחקים בגן שלא בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך הנל שיחק בגן במשחק בניגוד לתנאים והמקומות שנקבעו לכך 475
29 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 34 איסור הפרעה בגן הנל עשה מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע, הפרעה, אי נוחות, או נזק לכל אדם או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן 475
30 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 35 רעש בגן הנל הקים רעש חזק , ממושך או חוזר בגן 475
31 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 36 חגיגות בגן הנל קיים בגן חגיגה, טקס, מופע או כיוצא באלה ללא היתר 475
32 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (1)(א)38 מכשול ברחוב הנל הניח או הרשה לאחר להניח מכשול ברחוב, דבר המפריע לתנועת הציבור 475
33 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (2)(א)38 הנחת דבר העלול ליפול לרחוב הנל הניח, תלה או הרשה לאחר להניח או לתלות בנכס הפונה לרחוב דבר העלול ליפול לרחוב 475
34 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)39 תליית כביסה ברחוב הנל תלה או הרשה לאחר לתלות כביסה ברחוב, מרפסת, חלון או כל מקום הפונה לרחוב 475
35 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ד)40 העמדת כיסאות בגניגוד לתנאי ההיתר הנל העמיד כיסאות של בהתאם להיתר 475
36 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 45 איסור עישון, פיצוח הכנסת בקבוקים, או זריקת אשפה או ליכלוך במקום עינוג הנל עישן או פיצח גרעינים, בטנים וכיוצא באלה ,או החזיק בקבוק זכוכית, או זרק אשפה או ליכלוך במקום עינוג 475
37 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 46 הצבת מודעות על ידי בעל מקום עינוג הנל בעל מקום עינוג לא הציב מודעות במקום נראה לעין 475
38 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)48 חובת ניקוי מדרכה הגובלת בעסק הנל בעל עסק לא טאטא את המדרכה הגובלת בעסקו כך שלא תמצא עליה אשפה ותהיה נקיה לחלוטין 475
39 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 50 חובת איסוף האשפה ממדרכה לתוך כלי אשפה הנל בעל עסק לא אסף את האשפה מהמדרכה הגובלת בעסקו 475
40 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 52 שמירת חזית הבית הנל בעל של בית לא שמר על המצב התקין והמראה הנאה של חזית הבית 475
41 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 54 שיפוץ בית על פי היתר הנל שיפץ בית שלא על פי הודעת שיפוץ או לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהם 475
42 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 57 איסור הפרעה למילוי תפקיד הנל הפריע למפקח במילוי תפקידו 475
43 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)7 השלכת אשפה במקום ציבורי או פרטי לענין פסולת בנין הנל הניח או הרשה לאחר להניח פסולת האסורה (פסולת בנין) במקום ציבורי או פרטי שלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות 475
44 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ב)7 השלכת פסולת בנין בכלי אשפה צבורי הנל השליך או הרשה לאחר להשליך פסולת בנין בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי 730
45 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (1)(ד)7 השלכת פסולת בנין במקום ציבורי הנל השליך, הניח או הרשה לאחר להשליך, להניח: פסולת בנין במקום ציבורי 730
46 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ב)17 דרישה לגידור מגרש הנל מחזיק במגרש או בעל מגרש לא גידר את המגרש בהתאם לדרישת המפקח 730
47 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ג)17 דרישה לגידור בבנין הנל מחזיק בבנין או בעל בנין לא גידרו בהתאם לדרישת המפקח 730
48 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ד)19 הנחת פסולת בנין שלא בתוך כלי אשפה הנל שם או השאיר פסולת בנין שלא בתוך כלי אשפה 730
49 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ה)19 השמת חפצים פסולת בנין בכלי קיבול לאשפה באופן העלול לקרוע או להשחית את כלי הקיבול הנל שם בתוך כלי קיבול לאשפה פסולת בנין העלולים לקרוע או להשחית את כלי הקיבול 730
50 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 22 פינוי פסולת בנין הנל בעל נכס, מחזיק האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה לא פינה פסולת בנין 730
51 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (1)(א)38 הנחת מכשול ברחוב לענין פסולת תבנין הנל הניח או הרשה לאחר להניח מכשול ברחוב לענין פסולת בנין , דבר המפריע לתנועת הציבור 730
52 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 41 פתיחת שוחה ברחוב ללא היתר הנל חפר ברחוב ללא היתר מהנדס העיר 730
53 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)42 גרימת נזק לרחוב הנל גרם נזק לרחוב 730
54 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (א)58 איסור פגיעה ברכוש העירייה הנל הסיר, שבר, קלקל בנין מיתקן או חפץ שהוקם על ידי העירייה 730
55 חוק עזר לאריאל (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשמה-1985 8 מספר לעגלת רוכל הנל רוכל לא הציב מספר שנקבע לו בצידה האחורי של העגלה במקום הנראה לעין 320
56 חוק עזר לאריאל (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשמה-1985 11 איסור עיסוק ברוכלות באופן שהתעסקותו עלולה להוות מכשול ברבים הנל רוכל ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו עלולה להוות מכשול לרבים 320
57 חוק עזר לאריאל (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשמה-1985 13 סילוק עגלת רוכלות או דוכן רוכלות הנל רוכל לא סילק את עגלתו או דוכנו לאחר שנצטווה לכך עי מפקח או שוטר 320
58 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (א)2 פרסום שילוט, אגרת רשיון הנל הציג שלט או הרשה לפרסם שלט שלא על פי רשיון ומבלי ששילם אגרת שילוט 320
59 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (א)5 פרטים שימסור מפרסם מודעה הנל פרסם מודעה ללא שציין בה את שמו , מענו ושל בית הדפוס שאצלו הודפסה המודעה 320
60 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (א)13 חובת הדבקת תוית על גבי שילוט הנל פרסם מודעה ללא תוית שקיבל ועל גביה אישור תשלום אגרה 320
61 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (ג)13 הסרת תוית הכוללת פרטי זהוי המפרסם הנל הסיר תוית שקיבל מהעירייה ועליה אישור תשלום אגרת רשיון 320
62 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 14 החזקת שילוט באופן תקין הנל החזיק שילוט בצורה לא נקיה, נאה ותקינה 320
63 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (ב)16 הודעה בדבר הסרת שילוט הנל לא הסיר שילוט בהתאם להודעה שקיבל מהמפקח 320
64 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (א)18 שמירת מודעות הנל הסיר, קרע, טשטש, קלקל או לכלך מודעה שפרסמה העירייה על גבי מתקן פרסום עירוני 320
65 חוק עזר לאריאל (שילוט), התשמז-1987 (ב)18 הדבקת מודעות על מתקן פרסום עירוני הנל הדביק מודעה על מתקן פרסום עירוני 320
66 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (א)2 חובת רישוי וסימון הנל מחזיק כלב ללא רישיון ו/או ללא סימון אלקטרוני 475
67 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (א)5 החזקת כלב לא מחוסן הנל לא גרם לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת אחת לשנה 475
68 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (ג)5 אי תשלום אגרת חיסון הנל לא שילם אגרת חיסון 475
69 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (א)6 אי מניעת יציאת כלב מתחום בית בעל כלב הנל בעל כלב לא מנע מכלבו מלצאת מחוץ לתחום ביתו 475
70 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (ב)6 אי פינו צואת כלבים ממקום צבורי אופרטי שאינו בבעלות בעל הכלב הנל בעל כלב לא פינה מידית לכלי אשפה צואה שהכלב השאיר במקום ציבורי או במקום פרטי שאינו בבעלותו 475
71 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (א)7 הסגרת כלב למאורות לאחר סרוב מתן רשיון או ביטולו הנל בעל כלב לא מסר את כלבו למאורות תוך 4 ימים מיום שקיבל הודעת סרוב למתן רישיון לכלבו או מיום שרישיונו בוטל 475
72 חוק עזר לאריאל לדוגמה(פיקוח על כלבים וחתולים),(יהודה והשומרון)התשנז-1996 (א)9 אי הסגרת כלב או חתול שנשך תוך 24 שעות הנל בעל כלב או חתול שנשך לא הודיע על כך למנהל ולא הביא את הכלב או החתול למאורות תוך 24 שעות מעת היוודע לו על הנשיכה 475
73 חוק עזר לאריאל(היתר להחזקת בעל חיים), התשמה-1985 2(א) החזקת בעל חיים ללא היתר הנל החזיק בעל חיים ללא היתר 475
74 חוק עזר לאריאל(היתר להחזקת בעל חיים), התשמה-1985 3(א) שוטטות בעלי חיים הנל איפשר לבעל חיים שבחזקתו להסתובב בשטח המועצה כשהוא חופשי 730
75 חוק עזר לאריאל (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשמז-1987 3(ג) אי התקנת לוחית ועליה רשום מספר הנכס ושם הרחוב בחזית הנכס הנל בעל בנין שקיבל הודעה להתקין בחזית הנכס לוחית ועליה רשום מספר הנכס ושם הרחוב ולא ביצע את הדרישה 320
76 חוק עזר לאריאל (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשמז-1987 3(ד) ביצוע דרישה להתקנת לוחית שלא בהתאם לתנאים והפרטים שנכללו בהודעה הנל ביצע התקנת לוחית בחזית הנכס שלא בהתאם לדרישות המפקח 320
77 חוק עזר לאריאל (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשמז-1987 6 תחזוקה לא תקינה של שלטים ולוחיות מספר הנל בעל נכס החזיק לוחית מספר שהותקנה על נכסו במצב לא תקין 320
78 חוק עזר לאריאל (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשמז-1987 7 פגיעה בשלטים או בלוחיות מספר הנל פגע בשלט או בלוחית מספר שהותקנו על נכס טשטשם ואו הסתירם מעין רואים 320
79 חוק עזר לאריאל (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשמז-1987 8 הפרעה למפקח במלוי תפקידו הנל הפריע למפקח במילוי תפקידו 320
80 חוק עזר לאריאל (אחזקת מקלטים), התשמה-1985 2 אי החזקת מקלט המצוי ברשות בעל נכס במצב תקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך הנל בעל נכס המחזיק את המקלט שברשותו במצב לא נקי ולא תקין 475
81 חוק עזר לאריאל (פינוי חפצים מיושנים), התשמז -1987 2 השארת חפצים מיושנים במקום צבורי הנל זרק השאיר או הניח חפצים מיושנים במקום צבורי 730
82 חוק עזר לאריאל(צעצועים מסוכנים), התשמז-1987 2(א) עיסוק בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ללא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון הנל עסק בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ללא רישיון 730
83 חוק עזר לאריאל(צעצועים מסוכנים), התשמז-1987 3 הפעלת צעצוע מסוכן ללא היתר הנל הפעיל צעצוע מסוכן 475
84 חוק עזר לאריאל(צעצועים מסוכנים), התשמז-1987 8 חובת אפוטרופוס למנוע החזקה או הפעלה של צעצוע מסוכן על ידי ילד הנל אפוטרופוס הרשה שילד יחזיק או ישתמש בצעצוע מסוכן 475
85 חוק עזר לאריאל(שמירת הסדר והנקיון), התשמז-1987 (ב)5 אי סלוק מפגע צמחיה גולשת משטח פרטי לשטח צבורי 475
1004 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 1(א) עישון במקום המפורט בתוספות הנ"ל עישון במקום המפורט בתוספות 1000
1005 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 1 (א) ו (ב) עישון או החזקת סיגריה, סיגר או מקטרת כשהם דולקים במקום ציבורי. הנל עישן או החזיק סיגריה, סיגר או מקטרת כשהם דולקים במקום ציבורי. 1000
1006 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 2 (א) ו (ב) אי הצבת שילוט המורה על איסור העישון והחזקתם במצב תקין הנל לא הציב שילוט המורה על איסור העישון, לא החזקם במצב תקין 5000
1007 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 2 (א)(א) אי פיקוח ואי עשייה ככל שניתן למניעת עישון או החזקת כלי עישון דולק במקום ציבורי הנל לא פיקח ולא עשה ככל שניתן למניעת עישון או החזקת כלי עישון דולק במקום ציבורי 5000
1008 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 2 ב הצבת מאפרות במקום ציבורי הנל הציב מאפרות במקום ציבורי. 1000
1009 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמג 1983 0 התקנת שלט במעלית בבית מגורים על ידי יצרן או יבואן הנל יצרן או יבואן של מעלית ולא התקין שלט המורה על איסור עישון, לפני הכנסתה לשימוש 5000