הארנונה היא מס המוטל לפי חוק על כל בעל / מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיוצ"ב) בתחום הרשות המקומית. 
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל.

התעריפים נקבעים ומתעדכנים בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה בין השאר, תקנות אלה קובעות עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.

הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.

הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות, והיא מסייעת במימון הפעולות והשירותים שהרשות מעניקה לתושביה בתחומים מגוונים, כגון תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, אחזקת גנים, תאורת רחובות ועוד.

חישוב הארנונה

לצרכי חישוב שטח בניין יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה. דהיינו, סך כל השטחים ברוטו של הבנייה בכל קומה וקומה, לרבות חדרים, חדרי כניסה, פרוזדורים, חדרי מדרגות,לובי, מטבח, אמבטיות, חדרי שירותים, מקלטים, ממ"דים, ממ"קים, חנויות מקורות, מחסנים, סככות, מרתפים, מרפסות מקורות וכל שטח מקורה אחר.

למרות האמור לעיל, בבניינים המשמשים למגורים יחושבו שטחי:, מחסנים, חניות מקורות, סככות ומרתפים הן אלו שבתחום הבניין או הצמודים אליו והן אלו שמחוץ לשטח הבניין, לפי 50% מתעריפם ויצורפו לשטח הבניין, ביחד יהוו את שטח הבניין לצורך חישוב הארנונה.