מבקרת העירייה

מבקרת העירייה פועלת בהתאם לחוק כדי לבדוק את הפרמטרים הבאים:

  • פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.חני בריקמן - מבקרת
  • פעולות עובדי העירייה.
  • סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ממצאיה של מבקרת העירייה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקרת העלתה וסיכמה בעבודתה.
על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.
לאחר הדיון בדוח במליאת העירייה, נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.

ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה של מבקרת העירייה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של העירייה, ולאחר שמליאת העירייה קיבלה ואישרה את המלצות הוועדה.

הממונה על תלונות הציבור

מבקרת העירייה משמשת גם כממונה על תלונות הציבור.

תפקיד הממונה על תלונות הציבור נקבע ב"חוק הרשויות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008. החוק קובע ומגדיר את תפקיד הממונה, סמכויותיו והדרך שבה עליו לפעול.
על פי חוק, רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, כמשמעו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

הגשת התלונה הינה בכתב ובחתימת המתלונן. אין טיפול בתלונה אנונימית או תלונה טלפונית.

החוק גם קובע כי לא יהיה בירור בתלונה שנידונה או הוכרעה בבית משפט, או תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה, או תלונה שניתנה בה החלטה על פי דין השגה, ערר או ערעור, או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, ובתום הבירור ימסור תוצאותיה (האם התלונה נמצאה מוצדקת או לא) למתלונן, תוך מתן הודעה מנומקת. בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

הגדרת זמני טיפול בתלונות הציבור ע"י הממונה:

הטיפול בתלונה

לו"ז לטפול בתלונה

  1. אישור קבלה ראשוני

תוך 3 ימים

  1. עדכון ראשוני בנוגע לטיפול בתלונה

תוך שבועיים ממועד הגשת התלונה

  1. עדכון על טיפול וסגירת התלונה

תוך חודשיים ממועד הגשת התלונה, ובכפוף למורכבות התלונה.

* בפניות הדורשות טיפול מורכב לתקופה שמעבר לחודשיים,
  יינתן עדכון דו-שבועי למתלונן על התקדמות בטיפול בתלונה.

 

פרטי התקשרות:

*  תשומת לב לכך כי הממונה על תלונות הציבור מטפלת ככלל בפניות שהועברו תחילה לטיפול הגורמים המקצועיים באגפי העירייה הרלוונטיות (למשל באמצעות המוקד או פניות הציבור), ולא טופלו, לדעת הפונה, כנדרש.

דרך הגשת התלונה 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

חני בריקמן
מבקרת העירייה, ממונה תלונות ציבור

ניתן לשלוח את התלונה בכתב בטופס המצ"ב

טופס מקוון לתלונות ציבור

פרטי הפונה

כתובת

מספרים בלבד
תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
Browser not supported