פרטי העסק

 

פרטי הבעלים

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת / מספר ח"פ בן 9 ספרות

 

פרטי השלט/ים

פרטי השלט/ים: (חובה) שדה חובה
מספראורך (ס"מ)רוחב (ס"מ)שטח (מ"ר)תוכן השלט

 

אם נדרש

דגשים

  • על פי חוק עזר לאריאל (מודעות ושלטים), תשע"ה – 2015 לא יציג אדם שלט בתחום העיר אריאל, אלא לפי רישיון מאת העירייה ולאחר תשלום אגרת הרישיון, בסמכות העירייה לדרוש הסרתם של שלטים ללא רישיון, להסירם בעצמה ולגבות את הוצאות ההסרה מבעלי השילוט.
  • רישיון לשלט מותנה בבעלות בעל העסק על הנכס בו יותקן השילוט.
  • במידה ומגיש הבקשה מבקש להציב שילוט באתר בנייה, יש לצרף לבקשה היתר בנייה ו/או היתר חפירה לפרויקט מאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אין בקיום היתר בנייה, התחייבות למתן רישיון לשילוט המבוקש.
  • במידה ומגיש הבקשה הינו חברה בע"מ, נדרש לצרף אישור תעודת התאגדות.
  • במידה ומגיש הבקשה מבקש להציג שילוט על גבי חלקו החיצוני של כלי רכב לרבות נגרר/ת, הרישיון, במידה ויינתן, אינו מהווה אישור להצבת כלי הרכב/נגרר/נגררת ברחבי העיר ו/או אישור לגבי תקינותו של כלי הרכב.
הצהרה (חובה) שדה חובה

פרטי מגיש הבקשה