עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל, לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב ומיד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס, נא להביא עמך:

  •  תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ./ח.צ./עמותה).
  •  צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס) או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס). במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה.

לתשומת לבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם המיסים,האגרות וההיטלים החלים על הנכס! הארנונה על השכרה של נכס - החוק קובע כי בתקופת השכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר

קבלת תעודה על פירעון חובות לרשות המקומית

(תעודה למנהל) 
בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות. העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן בלבד ובמלואם.

לצורך זה יש לפרוע את כל החובות בגין הנכס הרשום והמבוקש, לתקופת חשבון תקופתי נוסף או עד ה 31 - בדצמבר של אותה שנה, לפי המוקדם שביניהם. לקבלת האישור יש לפנות למחלקת הגבייה לבירור החשבון.
תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.