קישור לטופס בקשה לקבלת מידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע , התשנ"ח - 1998 (להלן: "חופש המידע"), מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבלת מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש. חוק חופש המידע הוחל בתחום יהודה ושומרון.

ממונה על חופש המידע 

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. 

מי רשאי לבקש מידע? 

תושב ישראלי ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר, תושבי רש"פ או מי ששוהה על-פי אשרת שהייה שאינה מעניקה תושבות)

איזה מידע לא יימסר? 

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים (כגון: דיון פנימי של חברי הועדה המקומית) או סגורים (כגון: דיונים בענייני שכר בכירים ברשות המקומית), ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק . כאשר המידע המבוקש מתייחס לצדדים שלישיים, תתבקש התייחסות הצד השלישי טרם הכרעה לגבי אופן הטיפול בבקשה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על טופס בקשה לקבלת מידע . אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו או לתת מענה לנושאים הנגזרים ממתן המידע. הרשות המקומית רשאית שלא לטפל בבקשה למתן מידע, באותם מקרים שהמידע זמין לעיונו של המבקש (כגון: באתר אינטרנט עירוני או של משרד ממשלתי), הפונה זכאי לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה באריאל בעניין החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

תשלום אגרה

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו, וכן, משך הזמן הדרוש לטיפול בבקשה למתן המידע. מובהר, כי הרשות המקומית רשאית להתנות את מסירת המידע בתשלום האגרה.

קישור לביצוע תשלום מקוון של אגרת בקשת חופש המידע 

במקרים הבאים יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת הטיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.

  1. אדם המבקש מידע על עצמו או על זכויותיו,
  2. עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם 1980,
  3. חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999. הפועלת לקידום מטרה ציבורית (כמפורט בנספח א' לחוק)
  4. אדם, המבקש את המידע לצורך מחקר אקדמי.
  5. אדם, שאין ביכולתו לשלם את האגרה והוא מקבל אחת מהגמלאות המפורטות בחוק.

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לעיון הציבור על-פי דין (כגון: צו הארנונה לאותה שנת כספים), אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע. 

מידע בנושא איכות הסביבה ניתן לראות באתר של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון