הוראות ותנאים להצבת מכולת פסולת, לאגירת פסולת בניין לפינוי

בקשה לאישור להצבת מכולה לפסולת בניין עבור שיפוץ מבנים תוגש ע"י בעל הנכס בו מבוצע השיפוץ (להלן:  "בעל האישור" ) בנוסח המפורט בנספח א', או לחלופין הספק המציב את המכולה (להלן: "מציב המכולה"), לבקשה יצורף אישור והתחייבות באופן הבא:

 1. בקשה להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין תוגש ע"י בעל הנכס ו/או כל גורם אחר שיציג ייפוי כח חתום ע"י עו"ד, המבקש להזמין את הצבת המכולה (להלן: "המזמין"), בנוסח המפורט בטופס האישור, ואליה תצורף התחייבות המזמין כלפי העירייה והאגף לפיקוח ואכיפה.
 2. הבקשות יועברו דרך אגף לפיקוח ואכיפה, ובהן יפורט מיקום המכולה, זמני הצבת המכולה.
 3. פרק הזמן להעמדת ו/או הצבת מכולת פסולת לא יעלה על 3 חודשים ובאם יידרש זמן נוסף מעבר לתקופה זו יש להגיש בקשה להארכת המועד לידי אגף לפיקוח ואכיפה.
 4. ברחובות הראשיים בערבי חג יש לכסות את המכולה עד השעה 14:00.
 5. יש להציב את  המכולה בסמוך לנכס בו מבצעים את עבודות השיפוץ באופן שיימנע ככל הניתן, את ההפרעה לתנועת כלי רכב ולהולכי רגל ובמקום שיסומן מראש ויאושר ע"י אגף הפיקוח.
 6. במידה ולא ניתן להציב מכולה בתחום השטח הפרטי יפעל מציב המכולה כך:
  1. בטרם ביצוע הצבת המכולה בפועל, על המזמין את הצבתה ליצור קשר עם האגף לפיקוח ואכיפה, ולתאם ביקור במיקום המוצע ע"י מזמין המכולה להצבתה.
  2. המכולה תוצב בשטח הכביש בצמוד לשפת המדרכה במקומות שהחניה מותרת בהם ובסמוך לנכס בו מתבצע השיפוץ במיקום שאושר ובאופן שבו לא תיגרם הפרעה או סיכון בטיחות כלשהי לתנועת כלי רכב, לרבות הפרעה לשדה הראיה של נהגים.
  3. במידה ולא ניתן להציב מכולה על הכביש ובמקרים חריגים יציב מבצע השיפוץ את המכולה על המדרכה באופן שלא יפריע או יסכן את תנועת הולכי הרגל במקום וזאת בתאום עם אגף הפיקוח טרם ההצבה .
 7. לא תתאפשר הצבת מכולה סמוך לשפת מדרכה מסומנת אדום-לבן או במיקום המצוי פחות מ- 12 מטר ממעבר חציה / צומת.
 8. על המכולה לכלול את פרטי בעל הנכס כולל שמו הפרטי ושם משפחתו, כתובתו ומס' טלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה
 9. על המכולה יודבקו פסים מחזירי אור וינקטו כל כללי הבטיחות הדרושים.
  במכולה תיאגר פסולת בניין בלבד. פסולת בניין לעניין זה - פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בניין או בקשר עם אותן עבודות לרבות שיירי הריסות של בניין, אבנים, סלעים, עפר, אדמה וכיוצא באלה.
 10. מכולה מלאה תפונה באופן מידי ולא יאוחר מתום כל יום עבודה. לצורך כך, הגדרתה של "מכולה מלאה" הינה מכולה אשר הפסולת מגיעה עד קצה דפנותיה.
 11.  בעת שפיכת פסולת הבנייה למכולה יינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין למנוע פגיעה או מטרד בכל אדם, בעל חיים, נכס, לנתיב תנועה ,מתקן, וכיוצא באלה, המצויים במקום ובסביבתו.
 12.  סביבת מכולת הפסולת תישמר נקייה מפסולת בנייה, מחומרים, מכלי עבודה ומכל חפץ אחר. כל זמן העבודה, יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לעמוד בדרישות חוקי העזר העירוניים וחוקי ותקנות הגנת הסביבה, לרבות כיסוי מכולת הפסולת והצבת שרוול לפינוי פסולות כנדרש למניעת פיזור אבק וחלקי פסולת העושה דרכו למכולת הפסולת
 13. בערבי חג וחול המועד תכוסה המכולה ביריעת ברזנט קשיחה כנגד אבק וכדו'.
 14. הפסולת תפונה לאתר פסולת מורשה להטמנת  פסולת בניין או למתקן גריסה מורשה, פינוי המכולה יעשה בהתאם להנחיות, על המזמין האחריות לבדיקת מקום הפינוי, ככל שהדבר נוגע להיותו אתר פינוי פסולת מורשה, כנדרש על פי כל דין. כמו כן, עליו להצטייד באישור בכתב המעיד על פינוי הפסולת לאתר שצוין לעיל.
 15. מכולה שהוצבה וגרמה נזק לרכוש ציבורי בכל צורה תחייב את מזמין המכולה/ בעל המכולה/הקבלן לתקן נזקים אלו. התחייבות מזמין המכולה כלפי העירייה - כמפורט בסעיף ו' לעיל - תכלול הצהרה של מזמין המכולה, כי הובהר לו, שאישור מיקומה של המכולה ע"י העירייה מהווה בחירת המיקום המועדף מבין המקומות שהוצעו ותו לא. וכל זאת, מתוך הנחה שעל המזמין לעשות במכולה שימוש מבוקר וזהיר. כמו כן, תיכלל בהתחייבות הצהרת המזמין, כי ידוע לו שבמידה והשימוש במכולה מבוצע בידי צדדי ג' שנשכרו על ידו - עליו האחריות לבקר את השימוש שהם עושים בה, מבלי שתוטל על העירייה אחריות כלשהיא בעניין.
 16. אי מילוי הנחיות אלו, ייתן לעירייה את הסמכות לבחור בנקיטת כל אמצעי אכיפה המסור בידיה בהתאם לחוקי העזר של עיריית אריאל, ו/או בהתאם לכל דין
 17. האחריות לכל נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש, בגין כל הקשור להצבת המכולה ו/או לשימוש בה, יהיו באחריות מזמין המכולה, ו/או באחריות כל גורם שלישי המעורב בשימוש במכולה.
 18. באחריות מזמין המכולה ליידע את בעל המכולה שבכוונת העירייה לסלק את המכולה משטח הרחוב ושהוצאות הגרירה והאחסנה יחולו על בעל המכולה.

טופס בקשה מקוון להצבת מכולה עבור פסולת בניין לפינוי