הנחיות ו​​​​קריטריונים להצבת שילוט בתחנות דלק ברחבי העיר​

בכפוף לחוק העזר לאריאל(שילוט), 2015

מבוסס בין השאר גם על החלטות העירייה המגדירות קריטריונים למתן פטור חלקי מתשלום אגרות שילוט לעניין הצגת מחירוני הדלק, כפי שאושרו על ידי ראש העיר בשנת 2015 (בהתאם לסמכות המוקנית לו בחוק העזר העירוני).
מתייחס לשילוט במתחמי תחנות דלק בעיר אריאל שעליו מפורסמים שירותי התדלוק ו/או בתי העסק והשירותים השונים הפועלים במתחמים אלו.

הגדרת "שלט" עפ"י סעיף 1 לחוק העזר העירוני

​"שלט" – הודעה/תמונה/ציור/כיתוב/סמל/כרזה/תבנית/אות/מדבקה וכיוצא באלה, שמוצגים דרך קבע או לזמן קצוב, ומכילים את מקצועו של אדם או מהותו ו/או טיב העסק ו/או כל פעילות אחרת שניתנת לציבור ומפורסמת במרחב הציבורי

כל שלט המוצג בעסק עם זיקה למהות העסק המתנהל במקום ו/או שירות הניתן בבית העסק, ובכלל זה שילוט מכל חומר המותקן על גבי קונסטרוקציה ו/או המחובר בכל דרך אחרת, ובין היתר שילוט על גבי מבנה, גדר ע"ג הקרקע, או כל מתקן אחר".

הקריטריונים להצבת שילוט בתחנות דלק

 1. החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק ומבקשת להתקין שילוט בשטח התחנה, מחויבת לפנות טרם התקנת השילוט, לאגף קידום עסקים ואכיפה, לצורך הגשת בקשה לקבלת היתר להתקנת השילוט.
 2. בקשת היתר להתקנת והצגת שילוט ברחבי העיר אריאל, כרוכה בהגשת בקשה בכתב, באמצעות טופס "בקשה לרישיון הצגת שלט/ים", לבקשה יש לצרף תרשים והדמיה של השילוט ופרטיו, לרבות: תוכן, עיצוב גרפי, נוסח, מידות, חומרים, הדמיית השלט, מיקומו, במידה והשלט מואר – סוג התאורה והחיבורים לחשמל, מספר חשבון משלם, מספר זיהוי נכס.
 3. בכל מקרה ויוחלט כי מתקן השילוט המבוקש, טעון היתר בנייה (בכפוף לחוק ולתקנות התכנון והבנייה) - באחריות הגורם המבקש, לבצע הליך בקשה להיתר בנייה למתקן השילוט,
 4. יודגש, כי עד קבלת היתר בנייה בפועל מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית אריאל להצבת מתקן השילוט, וקבלת אישור מהאגף לקידום עסקים ואכיפה בעיריית אריאל להצבת השלט, אין להתקין את השילוט המבוקש במתחם.

גופי העירייה המוסמכים יבצעו פיקוח ואכיפה על התקנות השילוט בתחנות הדלק ויפעלו בדרכים החוקיות העומדות לרשותם, במקרה של חריגה ואי עמידה בהוראות החוק ובקריטריונים המוגדרים בנוהל זה.

התקנת שילוט במתחם תחנת דלק – הנחיות ודגשים

 • בתחנת דלק בעלת גגון, תותר הצבת שלט אחד המציג את שם תחנת הדלק, על כל אחד מדפנות הגגון.
 • עמוד שילוט אחד ("טוטם"), המוצב במתחם התחנה, לא יחרוג בגובהו מפני הקרקע ביותר מ-10 מטרים, ולא יחרוג ברוחבו ביותר מ-2 מטרים. עמוד השילוט יוצב בשטח הפרטי של תחנת הדלק ובכפוף לקבלת היתר בנייה כחוק.
 • הצבת שלט פרסום אלקטרוני במתחם תחנת הדלק, תהא מותנית בעמידתו בדרישות המוגדרות בנוהל העירוני "הצבת שלט אלקטרוני/דיגיטלי ברחבי העיר"ועפ"י בחינה עניינית לגובה של הבקשה. בכל מקרה יודגש כי היה ויוחלט על מתן היתר לשלט, השלט יוצב בשטח הפרטי של תחנת הדלק והתקנתו תהא בכפוף לקבלת היתר בנייה כחוק
 • למען הסר ספק, חל איסור מוחלט להציב במתחם תחנת הדלק מתקן לפרסום חוצות, שבעליו משתמש בשטח הפרסום לפרסום גופים מסחריים אחרים שאינם פועלים במתחם תחנת הדלק.
 • בעמדות תדלוק בשירות עצמי/מלא, תותר התקנת שילוט על מתקני התדלוק המציגים את לוגו חברת הדלק ו/או שירותים ו/או מוצרים ו/או עסקים המוצעים והפועלים במתחם תחנת הדלק.
 • כל שלט מבוקש אחר, טעון אישור מקדים להצבתו, מהאגף קידום עסקים ואכיפה בעיריית אריאל.

במקרה של הסרה יזומה של השילוט במתחם תחנת הדלק כולל המתקן הנושא אותו או המסגרת עליו הוא הותקן - באחריות החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק, להעביר למחלקה לחזות העיר הודעה בכתב באחד מערוצי התקשורת השונים (פקס, דוא"ל, טופס מקוון בדפי המחלקה לחזות העיר באתר האינטרנט העירוני), אודות הסרת השילוט, ולאחר ביקורת בשטח, באם שולמה אגרה שנתית במלואה עבור השילוט שהוסר, יינתן לחברה זיכוי על החלק היחסי של התשלום ובעד התקופה שנותרה עד סוף השנה, הכל בהתאם לקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.

במידה והוצג שילוט בלא היתר מקדים להצבת השילוט או בניגוד לנוהל זה, לא ייגרע הדבר מחובת החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק, לשלם את אגרת השילוט, בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.

אי תשלום בעבור אגרת השילוט במועד שנקבע בדרישת התשלום שנשלחה לבעליו של השילוט, עלולה לגרור תוספת חיובי ריבית והפרשי הצמדה כחוק, ואף לנקיטת הליכי גבייה משפטיים/מנהליים כנגד החייב.

שילוט עבור עסקים נוספים ו/או אחרים הממוקמים במתחם

יודגש כי עסקים נוספים/אחרים הממוקמים במתחם תחנת הדלק, יידרשו לעמוד בכל הנוהלים והקריטריונים המחייבים כל בית עסק אחר ברחבי העיר, כגון:

 • חנויות נוחות
 • בתי עסק לממכר מזון
 • שירותי סיכה ורחיצה לרכב
 • מוצרים לרכב/תיקון צמיגים
 • כל עסק אחר שאינו מצוין ברשימה לעיל​​​