להלן הנחיות ודגשים לשרטוט והגשת מדידה עבור היתר וטופס 4 בעיריית אריאל.

המדידה תוכן לפי הוראות נוהל מבא"ת.

 • נתונים במדידה ע"פ תקנות והנחיות מפ"י ובפרט:
  • גבול מגרש
  • נתוני רשת וגבולות הכולל קואורדינטות
  • מקרא
  • הצהרת המודד – יש להקפיד שאין שינוי בנוסח (ראה נספח א')
  • פרטי מודד מוסמך וחתימה
  • כל פריט בפני השטח כגון – עץ, עמוד, מחסן
  • פרטי המדידה – כגון: ישוב, מס' מגרש, שטח מגרש, מקור נתונים (תב"ע)
  • גובה  IL ו TL שוחת ביוב ציבורי שהמגרש מתחבר אליה + כיון זרימה ושל כל השוחות   וחלקה
  • גובה רצפה, גובה קירות, פרטי עצים בטבלה.
  • קנ"מ 1:250
 • תוספות עבור טופס 4 /תוספת בניה/הסדרה – המדידה תהיה על רקע (קונטור מבנה ונספח סניטרי) תכנית ההיתר שניתן
  • מרחק פאות בית מגבול מגרש
  • אורך פאות
  • 00  ו-ג.ג
  • גובה שוחות ביוב IL ו TL, מספרי שוחות (לפי נספח סניטרי)
  • תוואי ביוב כולל חיבור לביוב ציבורי, כיווני זרימה
  • תוואי ניקוז (אם זו בניה רוויה)
  • שתילת תוואי קווי המים לפי תאגיד המים.
  • מיקום נק' תקשורת- במידה ויש
  • מיקום בלוני גז/ צוואר גז+ תוואי
  • תכנית תמרור
  • גובה גדרות
  • מידות וגובה חניה
  • קו חזית בתים סמוכים
  • רצועת מדרכה, כביש ומדרכה נגדית עד הפיתוח הקיים (גדר/ קירות)
 • גווני הצגה:
  • תכנון – בצבע שחור
  • ביצוע – בצבע ורוד
 • אופן הגשה : קובץ דיגיטלי  בפורמט:
  • DWF
  • PDF
  • DWG (כקובץ ZIP הכולל בתוכו פונטים וכל הקבצים הנלווים לשרטוט הראשי)

נספח א - נוסח הצהרת המודד.pdf

 לנוחיותכם, ניתן להוריד את ההנחיות והנספח בקובץ PDF