תנאים כלליים

  • פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.
  • מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לקרוא את תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),  התשע"ט 2019 החלות על עבודה זו
  • העבודות יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע העבודות. 
  • יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.
  • במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר.
  • כל עבודה או מבנה הפטורים מהיתר יתבצעו עפ"י כל תקן שבתוקף.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בניה

ישנם מבנים הפטורים מהיתר וחייבים בהודעה לועדה על בנייתם, עדכון הרשות תעשה בטופס זה בלבד

 *בכל הודעה לועדה יש לצרף את המסמכים המפורטים בתקנות.

עבודות בניה נפוצות בהן יש לצרף את המסמכים שלהלן:

גגונים, סככות ופרגולה – יש לצרף אישור מהנדס בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו
פווטו וולטאי – אישור מהנדס חשמל בדבר קיום התנאים להקמת מיתקן פוטו וולטאי ואישור מהנדס כי הגג יכול לשאת את המתקן והמיתקן יציב

שימו לב - לאחר שליחת הטופס יש לקבל על המסך אישור שליחה: "הטופס נקלט במערכת והועבר להמשך טיפול באגף הנדסה"

קישורים

לקובץ הנחיות עיצוב לעבודות פטורות מהיתר המלא לחץ כאן

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),  התשע"ט 2019 

קישור לטופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בניה