• הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל מתכנסת לפחות אחת לחודש ודנה בבקשות לתוכניות בנין עיר (תב"עות) ותוכניות הגשה להיתר בניה .
  • חברי הוועדה: ראש הרשות, חברי מועצת העיר, יועץ משפטי ומהנדס העיר
  • בקשה להיתר בניה חייבת על פי חוק להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל , מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
  • החלטת הוועדה לאישור בקשה להיתר בניה אינה מהווה היתר בניה, היא מותנת לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת היתר בניה.
  • החלטת הוועדה לאישור הבקשה תחשב כבטלה בתום שלושה חודשים מיום החלטת הועדה, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא היתר.
  • אם עברו שלושה חודשים מיום החלטת הוועדה בטרם הוצא ההיתר יש לנקוט בכל הליכי הרישוי כאילו לא הוגשה בקשה להיתר.
  • תוקפו של היתר בניה הינו שנתיים.