* אפשרות גוש וחלקה אינה קיימת באריאל, מספור החלקות נעשה ע"י מספר המגרש.

הערה: הרשות אינה אחראית לכל טעות, שימוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. אין לראות בפלט המידע מסמך מאושר, מדובר בהעתק צילומי בלבד. חלק מהמסמכים הינם מסמכים ישנים ייתכן ואינם משקפים עוד את המצב התכנוני החל על הנכס, ובנוסף ייתכנו שגיאות בתיוק ובסריקה. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד, בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הקיים באגף ההנדסה, תגבר ההוראה הסטטוטורית.