ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות אשר אמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה יכולים להקדים את המעבר לבית הספר ולדלג על השנה האחרונה בגן הילדים. 

 • הורים השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-1 בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא.
 • ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.
 • הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה. 
 • ועדה בראשות מנהל השפ"ח או נציגו תתכנס לדון בבקשת ההורים להדלגה, החלטת הוועדה תישלח להורי הילד בתוך שבועיים ממועד הדיון.
 • ההחלטה לגבי הדלגת ילד גן לבית הספר תתבסס על  מסמכים הבאים:
 • חוות דעת  גננת חתומה גם על ידי המפקחת על גן הילדים.
 •  חוות דעת רופא ילדים המכיר את הילד.
 • חוות-דעת של פסיכולוג חינוכי שביצע הערכה פסיכולוגית לילד בכלי אבחון פורמליים מקובלים. אבחון הערכה פסיכולוגית יעשה באופן פרטי, במימון ההורים, על ידי פסיכולוג חינוכי. ההערכה הפסיכולוגית תתייחס להיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים של הילד. חוות דעתו של הפסיכולוג הפרטי המאבחן חייבת לכלול התייחסות לדיווח הגננת
 • בקשת ההורים
 • כל מסמך רלוונטי אחר שיוצג בפני ועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית.
 • עד לקבלת אישור הוועדה בשירות הפסיכולוגי-חינוכי על הדלגה, ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

קישור לפרטים נוספים בפורטל הורים של משרד החינוך