הוראות למילוי הטופס !
בקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס היה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.
הפטור מוגבל לתקופה מרבית של עד 6 חודשים באופן חד פעמי בכל תקופת הבעלות.
בתום תקופת בקשת הפטור יש לשלוח חשבונות חשמל לתקופה המבוקשת למחלקת הגביה למייל:  tax@ariel.muni.il.
שים לב, בינתיים על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלומי הארנונה בגין יתרת התקופה!
 
לידיעתך !
נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו, בהנחה של 100% לתקופה של עד 6 חודשים.
התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.
לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק וללא שימוש .
 
תנאי הזכאות !
הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ- 3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הבקשה לא אוכלס הנכס.
מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
 
שיעור ההנחה !
100% משטח הדירה עד לתקופה של 6 חודשים .

 

פרטי הנכס

העסק משמש ל: (חובה) שדה חובה

תקופת היות הנכס ריק

הנכס יהיה ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ ובאופן רצוף

*בתום תקופת בקשת הפטור יש לשלוח חשבונות חשמל לתקופה המבוקשת למחלקת הגביה למייל: tax@ariel.muni.il

 
 

הצהרת המבקש/ת

הצהרה (חובה) שדה חובה

לגבי תאגידים בלבד

לגבי תאגידים בלבד

לגבי תאגידים בלבד

לגבי תאגידים בלבד